Elektryk

Platforma Moodle dla zawodu elektryk

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursach umieszczonych na platformie: E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik elektronik 311408, monter-elektronik 742102   


Platforma adresowana jest do uczniów i słuchaczy szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach elektryk, technik elektronik, monter-elektronik.


W skład platformy wchodzą 3 kursy o następującej tematyce:
  • Instalacje elektryczne
  • Urządzenia elektryczne
  • Maszyny elektryczne