Cukiernik

Platforma Moodle dla zawodu cukiernik

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursach umieszczonych na platformie: T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik technologii żywności 314403, tukiernik 751201   Platforma adresowana jest dla uczniów szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik technologii żywności oraz cukiernik.W skład platformy wchodzi 7 kursów o następującej tematyce:
  • Wyposażenie zakładów przetwórstwa spożywczego
  • Surowce cukiernicze
  • Utrwalanie żywności
  • Podstawy sporządzania ciast piekarskich
  • Podstawy produkcji wyrobów cukierniczych
  • Podstawy planowania produkcji wyrobów spożywczych
  • Dekorowanie wyrobów cukierniczych